RADA PEDAGOGICZNA | RADA RODZICÓW | SAMORZĄD SZKOLNY | ROZKŁAD ZAJĘĆ | PODRĘCZNIKI | PUBLIKACJE | ABSOLWENCI


Witamy serdecznie na stronie Zespołu Szkół w Rosochatem KościelnemWykaz podręczników na rok szkolny 2015/2016

Wyprawka dziecka do Rosochatka i oddziału przedszkolnego
na rok szkolny 2015/201615 października 2015 roku
Dzień Edukacji Narodowej
oraz zakończenie inwestycji polegających na modernizacji budynku szkoły
i terenu wokół niej.

>galeria zdjęć<20 października 2014 roku
obchody 20 - lecia nowego budynku naszej szkoły.

>galeria zdjęć<28 kwietnia 2014 roku
w progach naszej szkoły gościliśmy naszego wybitnego absolwenta

Profesora Henryka Skarżyńskiego,

który właśnie w tym dniu otrzymał Honorowe Obywatelstwo Gminy Czyżew.
Profesor pochodzący z Rosochatego Kościelnego jest światowej sławy otochirurgiem i specjalistą z otolaryngologii, audiologii i foniatrii.

Z tej okazji uczniowie naszej szkoły we współpracy z nauczycielami przygotowali krótką część artystyczną, która miała na celu przeniesienie naszego szanownego gościa w sentymentalne czasy szkolnych lat.

>galeria zdjęć<DLACZEGO WARTO UCZYĆ SIĘ U NAS...

Zespół Szkół w Rosochatem Kościelnem to szkoła z wieloletnią tradycją. Tworzą ją szkoły: Podstawowa i Gimnazjum, do których łącznie uczęszcza 203 uczniów. Funkcję dyrektora pełni pani Bogusława Kossakowska, a nad stroną dydaktyczną i wychowawczą czuwają nauczyciele w składzie 18 osób. Nasza placówka znana jest ze współpracy z różnymi instytucjami. Chętnie włącza się do różnych przedsięwzięć napływających z zewnątrz, a także często sama Rada Pedagogiczna jest autorem takich działań. Ważną rolę w życiu naszej szkoły pełnią rodzice, którzy wspierają nasze działania. Poza procesem dydaktycznym w szkole funkcjonuje szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych rozwijających wszelkie zainteresowania uczniów. Sześć lat uczniowie pod bacznym okiem swych opiekunów redagowali szkolne pismo „Nasz głos”. Od roku 2010 szkoła wydaje gazetę uczniowską pt. Nihil Novi, której redaktor naczelną jest Sylwia Kaczyńska. W związku z tym utrzymujemy kontakty z zespołem redakcyjnym gazety „Podlaskie Wieści” oraz „Gazeta Czyżewska”. Gazeta nasza cieszy się popularnością nie tylko wśród uczniów, ale także całego środowiska i zajmuje trzecie miejsce w rankingu polecanych Qmamów na portalu www.mammedia.pl. Swoje działania szkoła promuje także na łamach lokalnej gazety „Echo Wysokiego”. Współczesna polska szkoła poszukuje nowoczesnych rozwiązań metodycznych sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi ucznia. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom nauczyciele naszej szkoły coraz częściej stosują nowatorskie metody nauczania, co ułatwiają im coraz lepiej wyposażone sale dydaktyczne. Nasze atuty:

1. Nowoczesna sala sportowa.
2. Nowoczesne boisko sportowe ze sztuczną nawierzchnią.
3. Konsultacje z pedagogiem i psychologiem szkolnym.
4. Nowoczesna pracownia komputerowa.
6. Dobrze wyposażona w lektury i nie tylko biblioteka wraz z czytelnią.
7. Prężnie działający sklepik szkolny.
8. Drużyna harcerska.
9. Zespół redakcyjny i gazeta szkolna NIHIL NOVI.
10. Koła zainteresowań.
11. Oddział przedszkolny dla 3-4 -latków „Rosochatek”http://www.rosochatek.republika.plZ HISTORII SZKOŁY W ROSOCHATEM KOŚCIELNEM

Szkoła w Rosochatem Kościelnem powstała w 1850 roku. Była wtedy prowadzona prywatnie we własnym domu, przez nauczyciela Zalewskiego. Po powstaniu styczniowym przeniesiono ją w miejsce starej karczmy. Na kartach historii szkoły miłą pamięcią zapisał się nauczyciel o nazwisku Ufnal, którego lata pracy przypadały na okres 1881-1905 (24 lata). Jak odnotował w założonej prze siebie kronice szkoły nauczyciel Antoni Dmochowski, Ufnal był bardzo ceniony i szanowany przez tutejszych mieszkańców. Jego miejsce zajął osadzony przez władze rosyjskie Litwin Urbajtys. Po nim nastał nauczyciel o nazwisku Bencławski. Antoni Dmochowski w swej kronice napisał: „Bencławskiego wszyscy tu chwalą, gdyż bił dzieci. Bił aż do 1912 roku”.

W chwili wybuchu I wojny światowej drewniana szkoła wymagała remontu. Podczas okupacji niemieckiej zaczęto odnawiać budynek. Sporą sumę pieniędzy przeznaczył na remont proboszcz Mieszkowski. Gdy do wsi wkroczyli kozacy, zajęli salę szkolną. Kozacy zaczęli drzeć książki, mapy, niszczyć wszystko, co wpadło im w ręce. Mieszkanie nauczyciela zajął dowódca. Po jego wyjeździe sala szkolna stała się kancelarią dywizji, która służyła im jako fabryka pieniędzy.

Po wojnie w szkole było coraz więcej dzieci, szkoła z dwuklasowej przekształciła się w trzy-, cztero- a następnie pięcioklasową. W związku z tym, że w szkole było ciasno, klasy łączone, ksiądz proboszcz Mieszkowski wynajął szkole salę w Domu Ludowym. Dzieci uczyły się też w domu Antoniego Skarżyskiego (na obecnej ul. Wierzbowej). W roku szkolnym 1928/1929 było już 6 oddziałów i 200 uczniów. Były przerwy w nauce dla wszystkich np.: przerwa na wykopki ziemniaków (2 tygodnie), dość długa przerwa z powodu silnych mrozów (ok. -40˚C). Brak budynku szkolnego, w którym by można pomieścić wszystkie oddziały, znacznie utrudniał prowadzenie zajęć lekcyjnych, a wynajęte izby niezbyt nadawały się do użytku z powodu braku sieni, złego stanu drzwi, okien i podłóg.

Ogromne starania w kierunku wybudowania nowej szkoły włożył kierownik Antoni Dmochowski. Jednak zapiski w kronice z dnia 12.07.1937r. informują, iż Rada Gminy Czyżew-Osada odrzuciła przedstawiony przez niego wniosek. Pan Dmochowski nie ustąpił i szukał innych dróg, które prowadziłyby do wybudowania nowej szkoły. Udało się, latem 1937r. wybudowano fundamenty pod nowa szkołę. Ukończenie prac przewidywano na lato 1938r.

Kampania wrześniowa 1939r. zastała budynek szkolny zdolny do rozpoczęcia nauki, choć jeszcze niewykończony. W okresie tragicznych chwil najazdu wojsk niemieckich budynek szkolny zajmowany był przez oddziały, które z właściwą dla tego narodu „kulturą” niszczyły majątek szkoły z trudem zdobywany przez wiele lat (połamane tablice, ławki, zniszczone dokumenty, książki, mapy, globusy).

Z chwilą wybuchu wojny niemiecko – sowieckiej szkoła w Rosochatem została zamknięta. Jednak grono nauczycielskie świadome swych obowiązków wobec Ojczyzny, wśród niebezpieczeństw i stałego napięcia nerwowego, kontynuowało nauczanie w sposób tajny. Przykładem może być praca małżeństwa Pauliny i Franciszka Krassowskich, którzy uczyli dzieci, a raczej młodzież w zakresie czterech klas gimnazjum.

We wrześniu rozpoczynającym rok szkolnym 1945/1946 wyjechał z Rosochatego Kościelnego długoletni nauczyciel Antoni Dmochowski. Kierownikiem szkoły został Edward Kalinowski. Budynek szkolny był w opłakanym stanie. I znów remont, i znów mnóstwo zabiegów związanych ze zdobyciem funduszy. Po ukończeniu remontu do szkoły uczęszczało 250 uczniów. Klasę pierwszą z powodu dużej liczby uczniów podzielono na dwie klasy równoległe. Na wiosnę roku szkolnego 1945/1946 plac szkolny ogrodzono płotem sztachetowym, zasadzono drzewa i krzewy oraz urządzono ogródek kwiatowy. Tymczasem 15 sierpnia 1946r. przez wieś przeszedł silny huragan, który poważnie uszkodził wiele prywatnych budynków mieszkalnych i gospodarczych. Nie oszczędził też budynku szkolnego pozostawiając po sobie wielkie zniszczenia (zerwany dach, zburzone kominy, wybite szyby).

Od 1 września 1950r. obowiązki kierownika szkoły objął Pan Zbigniew Biały, a w październiku 1951r. dokonywano elektryfikacji miejscowości, a tym samym zelektryfikowano szkołę. Szkoła zaczęła tętnić życiem. Coraz popularniejszy był szkolny zespół artystyczny, który śpiewał, tańczył, występował nie tylko dla społeczności uczniowskiej, ale także dla społeczności lokalnej. Z czasem szkolni artyści prezentowali swój dorobek poza terenem Rosochatego. Osiągali sukcesy, otrzymywali nawet wysokie nagrody pieniężne. Nad jego pracą czuwała przez wiele lat Pani Halina Biała.

Kolejne lata były już okresem spokoju i stabilizacji. W 1966r. po 16 latach pracy kierownik Zbigniew Biały wraz z żoną Haliną Białą opuścił szkołę i Rosochate Kościelne. Stanowisko kierownika szkoły objął Pan Józef Mystkowski. Był to rok reformy oświatowej, kiedy to został utworzony ośmioklasowy system nauczania w szkole podstawowej.

Pod opieką Pani Bogumiły Kućmierowskiej nadal działał chór szkolny, wyjeżdżał na przeglądy, zdobywał nagrody. Częste reorganizacje lat siedemdziesiątych, jakie miały miejsce w Polsce nie ominęły też oświaty. Wówczas opracowano koncepcję szkoły zbiorczej, która z reguły miała znajdować się w siedzibie gminy. Wcześniej przeprowadzono reorganizację administracji – zlikwidowano Gromadzkie Rady Narodowe, a utworzono Gminy. GRN w Rosochatem również uległa likwidacji a, miejscowość naszą włączono do gminy Czyżew-Osada. Koncepcja szkół zbiorczych przewidywała likwidację małych szkół. Szkoła w Rosochatem pozostała w dalszym ciągu samodzielną jednostką podporządkowaną szkole gminnej w Czyżewie-Osadzie.

Rok szkolny 1981/1982 to rok, w którym wprowadzono system 5 dniowego tygodnia pracy, to rok budowy budynku gospodarczego, usytuowanego w zachodniej części placu szkolnego. Budynek gospodarczy budowany w czynie społecznym składał się z dwóch dużych izb lekcyjnych (w późniejszym czasie jedna z nich miała charakter sali gimnastycznej), pomieszczenia na opał i ubikację. To również rok kiedy zeszyty przedmiotowe zakupywali rodzice swoim dzieciom na talony wydawane przez dyrektora szkoły.

W roku szkolnym 1988/1989 nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora szkoły. Dotychczasowy dyrektor Pan Józef Mystkowski po 30 latach pracy w zawodzie nauczycielskim przeszedł na emeryturę. Funkcję tę przejęła Pani Władysława Nagórka, a po niej Pani Halina Kulesza.

Pod koniec 1991r mieszkańcy Rosochatego coraz częściej mówili o rozpoczęciu budowy nowej szkoły. Za staraniem ówczesnego dyrektora i zawiązanego wcześniej Komitetu Budowy Szkoły wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 1992/1993 rozpoczęto budowę fundamentów. Dotychczasowe boisko szkolne zamieniło się w jeden wielki plac budowy. To tutaj codziennie przychodzili chętni do pracy w czynie społecznym. Nad prawidłowym przebiegiem prac czuwał główny majster Pan Stanisław Kamianowski. Tymczasem życie szkolne nadal toczyło się w starej drewnianej szkole, gdzie było trochę zimno, ciasno, niewygodnie. W listopadzie 1993r dokonano odbioru tzw. „stanu zerowego zamkniętego”. Wczesną wiosną 1994r. (jak zanotowano w kronice) wykonano w bardzo szybkim tempie wewnętrzne prace budowlane, a 29 października 1994r. nastąpiło otwarcie nowej szkoły. Nowa szkoła to dziesięć dużych sal lekcyjnych i mieszkania dla nauczycieli.


Budynek główny szkoły

Rok szkolny 1999/2000 przyniósł znaczne zmiany w polskim systemie oświaty. Powołano do życia nowe szkoły – gimnazja. Na terenie gminy utworzono dwa gimnazja w tym jedno w Rosochatem Kościelnem. Sytuacja zmusiła do podziału budynku szkolnego na dwie części – parter był przeznaczony na Szkołę Podstawową, której dyrektorem pozostała Pani Halina Kulesza ustępując później miejsca Pani Bogusławie Kossakowskiej, na piętrze umieszczono Gimnazjum, którego dyrektorem został Pan Ireneusz Bańkowski.

29 września 2001r. dokonano uroczystego otwarcia nowo powstałego stadionu szkolnego. Obiekt sportowy przeznaczono nie tylko dla uczniów szkoły, ale także dla młodzieży pozaszkolnej.

Po upływie kolejnych lat 1 września 2003 roku dokonano połączenia obu szkół i powstał Zespół Szkół w Rosochatem Kościelnem, którego dyrektorem została Pani Bogusława Kossakowska. A wkrótce, bo w 2006r. przy szkole powstał nowoczesny kompleks sportowy.
Społeczność szkolna oraz mieszkańcy wsi Rosochate Kościelne i okolic od wielu lat dążyli do tego, aby w istniejącej szkole funkcjonowała pełno wymiarowa sala gimnastyczna. Dzięki staraniom Pani Dyrektor nastąpiła realizacja marzeń społeczności szkolnej.

Dnia 28 września 2006 roku drzwi nowoczesnej sali gimnastycznej otworzyły się dla wszystkich i są otwarte do dziś ...

Rok szkolny 2006/2007 jest bardzo owocny dla szkoły w Rosochatem Kościelnem. Jeszcze uczniowie nie przestali cieszyć się z nowej, wspaniałej sali gimnastycznej, a tu następna niespodzianka.

Dnia 23 czerwca 2007 roku została zmodernizowana pracownia informatyczna. Pracownia zostaje wyposażona w nowoczesny sprzęt, a stare komputery, ku uciesze nauczycieli i uczniów, trafiają do poszczególnych sal lekcyjnych i świetlicy. Od tej pory komputery są narzędziem pracy nie tylko na lekcjach informatyki, ale także i na wszystkich pozostałych zajęciach dydaktycznych.

 

6 listopada 2007 roku – dzień kolejnej przemiany w naszej szkole. W miejscu starej sali gimnastycznej powstaje sala projekcyjna z zaciemnianymi oknami i ekranem na całą ścianę. Sala projekcyjna posłuży szkole jako miejsce do wszelkich zajęć dydaktycznych, z wykorzystaniem multimedialnych form przekazu.

W roku szkolnym 2007/2008 powstaje plac zabaw z myślą o najmłodszych uczniach szkoły.
W roku szkolnym 2009/2010 w powstaje oddział przedszkolny Rosochatek” dla najmłodszych dzieci czyli 3-5 -latków. Przedszkole powstaje w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jest to pierwszy tego typu projekt, który powstał i jest realizowany w naszej szkole. Przedsięwzięcie, którego koordynatorem jest Dyrektor Zespołu Szkół w Rosochatem Kościelnem, jest sukcesem naszej szkoły. Projekt „Startuj z nami” stał się szansą na pokonanie problemów w dostępie do edukacji dzieci 3-5 letnich w środowisku wiejskim, dzięki niemu wzbogaciła się oferta edukacyjna szkoły o dodatkowe zajęcia dydaktyczne i specjalistyczne. W przedszkolu, dzieci oprócz fachowej codziennej opieki (w godz. 8.00 – 13.00) mają możliwość korzystania z zajęć z logopedą (środa), zajęć umuzykalniających (poniedziałek i piątek 13.00 - 14.00). Przedszkolaki jeżdżą do Fikolandu, kina i teatru, obcują również z żywą muzyką w formie uczestnictwa w koncertach Filharmonii Podlaskiej. Dzięki zajęciom z logopedą jest możliwość stosunkowo wczesnego zdiagnozowania i korygowania wad wymowy u dzieci, co później zaowocuje w dalszym kształceniu. Przedszkole cieszy się wielkimi zadowoleniem ze strony rodziców naszych najmłodszych uczniów jak i samych zainteresowanych, czyli małych przedszkolaków. Do „Rosochatka” w Rosochatem uczęszcza regularnie ok. 20 dzieci z całego obwodu.

Wszystkim, którzy przyczynili się do powstania oddziału przedszkolnego „Rosochatek” - Dziękujemy.

W roku szkolnym 2012/2013 w ramach projektu Radosna Szkoła powstaje nowy plac zabaw dla dzieci.

20 sierpnia 2013 nastąpiły wybory dyrektora Zespołu Szkół w Rosochatem Kościelnem. Dyrektorem na kolejne lata została wybrana p. Bogusława Kossakowska.

W roku szkolnym 2012/2013 plac zabaw dla dzieci zostaje zmodernizowany w ramach projektu Radosna Szkoła. >foto<

W dniu 28 kwietnia 2014 roku w naszej szkole miało miejsce bardzo ważne wydarzenie. W progach naszej szkoły gościł Profesor Henryk Skarżyński , który w tym dniu otrzymał Honorowe Obywatelstwo Gminy Czyżew. Profesor pochodzący z Rosochatego Kościelnego jest światowej sławy otochirurgiem i specjalistą z otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii. Pierwszy w Polsce wszczepił implanty: ślimakowe (1992 r.), pniowe (1998 r.), ucha środkowego (2003 r.). W 2002 r. opracował po raz pierwszy w świecie program leczenia częściowej głuchoty u dorosłych, w 2004 r. zoperował pierwsze w świecie dziecko. Należy podkreślić,że ten wspaniały człowiek pierwsze kroki w edukacji stawiał pobierając naukę właśnie w Szkole Podstawowej w Rosochatem Kościelnem. Jesteśmy bardzo dumni, z tego, że mamy takiego absolwenta. >foto<

20 października 2014 r. w naszej szkole odbyły sie uroczyste obchody 20-lecia nowego budynku szkoły. Uroczystość ta została połączona z dwoma innymi wydarzeniami: Dniem Edukacji Narodowej i otwarciem nowo powstałych sal lekcyjnych. Tego dnia zaszczycili nas swoją obecnością wspaniali goście: Poseł na sejm p. Jacek Bogucki, Starosta powiatu wysokomazowieckiego p. Bogdan Zieliński, Burmistrz Czyżewa p. Anna Bogucka, Przewodniczący Rady Gminy p. Witold Sienicki, radni Rady Gminy Czyżew, dyrektorzy szkół, nauczyciele emeryci, Przewodniczaca Rady Rodziców p. Dorota Jaworowska, rodzice uczniów i inni zaproszeni goście współpracujący z nasza placówką. >foto<
| Strona główna | Szkoła podstawowa | Gimnazjum | Organizacje | Z życia szkoły | Kontakt |stat4u